นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซีบีเอส โปรเซสเซอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้แจ้งถึงแนวปฏิบัติต่างๆ แก่เจ้าของข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

1.) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 ประกอบด้วย ชื่อบริษัทฯ ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัตรประชาชน ความสนใจ การศึกษา อาชีพ รายชื่อกรรมการ เป็นต้น

 ประกอบด้วย ที่อยู่ โทรศัพท์ Email Chat Account ผู้ติดต่อ สถานที่ทำงาน Facebook Account เป็นต้น

 ประกอบด้วย เงื่อนไขการชำระเงิน ส่วนลด วงเงิน เครดิต ทุนจดทะเบียน เป็นต้น

 ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้า ประเภทลูกค้า พื้นที่ขาย พื้นที่ให้บริการ ระดับความสำคัญ วันที่ติดต่อ Promotion ที่สนใจ พนักงานที่ติดต่อ ผู้แนะนำ/สื่อ ช่องทางการรับข่าวสาร วันที่จดทะเบียน การซื้อสินค้า Serial Number วันที่ซื้อ วันที่หมดประกัน เลขที่ Invoi เลขที่ Order การแก้ปัญหาและการบริการหลังการขาย การต่อสัญญาบริการรายปี การลงตารางนัด การติดตามงานขาย การส่งสินค้า การแจ้งซ่อม การบริการ การติดตั้ง การเคลมสินค้า การเสนอราคา การให้ส่วนลด เป็นต้น

 ประกอบด้วย ข้อมูลความพึงพอใจ เป็นต้น

 ประกอบด้วย เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก เป็นต้น

2.) วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล

เพื่ออำนวยความสะดวก วางแผนลดความเสี่ยง ในการบริหารจัดการภายในองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ฐานข้อมูล หรือการดำเนินงานภายใน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ หรือแสดงระยะการสิ้นสุดการรับประกัน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล ไม่ให้มีการขาดประกัน
เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ด้านการตลาดเพื่อการปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด
เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ด้านการบริการหลังการขายให้มีคุณภาพมากขึ้น
เพื่อนำมาใช้ในการเก็บข้อมูล หมายเลขเครื่อง รุ่น ยี่ห้อ หรืออื่นใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการหลังการขาย

3.) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะทำการเก็บข้อมูลตลอดอายุการใช้สินค้าถึงแม้ว่าสินค้านั้นจะสิ้นสุดระยะการรับประกันแล้ว ยังคงเก็บข้อมูลไว้ตลอดเวลา เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการดูประวัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือสเปคต่างๆ ของการใช้สินค้าของเจ้าของข้อมูล เพื่อความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในด้านการบริการหลังการขาย ทั้งนี้หากเจ้าของข้อมูลเลิกใช้สินค้าและได้รับแจ้งให้ลบข้อมูล หรือหมดความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูล บริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลทันที

4.) สถานที่เก็บข้อมูล

บริษัทฯ เก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และอิเลคทรอนิกส์
บริษัทฯ เก็บข้อมูลที่ เซอร์เวอร์ ของบริษัทฯ
บริษัทฯ เก็บข้อมูลที่ เซอร์เวอร์ ในประเทศไทย

5.) แหล่งที่มาของข้อมูล

จากเจ้าของข้อมูลโดยตรงที่ได้ให้ไว้ในครั้งแรกที่มีการติดต่อ ซื้อขาย การเสนอราคา หรือออกใบกำกับภาษี โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้บันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากเจ้าของข้อมูลโดยตรงที่ได้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งทางโทรศัพท์ Email Chat ในระหว่างการบริการหลังการขาย หรือการสื่อสารอื่นๆ

6.) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด และตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการ ภายใต้การยินยอมของเจ้าของข้อมูลหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้
เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานภายใน เท่าที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก วิเคราะห์ข้อมูล หรืออื่นๆ
เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ เท่าที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก วิเคราะห์ข้อมูล หรืออื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้
เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยภายนอกที่ให้บริการ เช่น สำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น
เปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าของโปรแกรม ในกรณีที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิดการเสียหาย ทำงานผิดพลาด หรือความผิดพลาดอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น หากแก้ไขสำเร็จ เจ้าของโปรแกรมจะทำการลบข้อมูลของท่านทันที
เปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าของโปรแกรม ที่มีสิทธิ์ในการรีโมทหน้าจอ ระยะไกลเมื่อได้รับการยินยิมจากเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ โดยเจ้าของโปรแกรมสารมารถทำการควบคุมคอมพิวเตอร์ ดูข้อมูล หรือแนะนำการทำงาน เพื่อการแก้ปัญหาเป็นครั้งคราวเท่านั้น หากแก้ไขสำเร็จเจ้าของโปรแกรมออกจากการเชื่อมต่อทันที
เปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าของโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหา ในรูปแบบ คลิป วีดีโอ หากแก้ไขสำเร็จเจ้าของโปรแกรมจะทำการลบคลิปวีดีโอนั้นทันที

7.) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ขอดูข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้
ขอให้ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
สิทธิ์ที่ได้รับแจ้ง เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ
ขอให้แก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง
สิทธิ์ที่ให้ลบข้อมูลที่ได้จัดเก็บ ด้วยเหตุผลบางประการได้
สิทธิ์ที่ให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมรายอื่นได้
สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้

8.) การเพิกถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอม ในการเก็บข้อมูลของเจ้าของข้อมูล โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่หัวข้อ ช่องทางการติดต่อ

9.) ช่องทางการติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซีบีเอส โปรเซสเซอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
750 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร : 02-424-4242
https://www.cbs.co.th
Email : focus.cbs@gmail.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณปณิกา ไทยเล็ก
0611462644
Email : info.cbspro@gmail.com